دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
معرفی مسئول جدید آموزش دیوان محاسبات استان سیستان و بلوچستان
1397/02/24
طی جلسه ای و با حضور مدیرکل دفتر آموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور مسئول جدید آموزش دیوان محاسبات استان معرفی شد. در این مراسم آقای مسعود کاشی مدیرکل دیوان محاسبات استان ضمن خیرمقدم به میهمانان گزارشی از عملکرد آموزش در دیوان محاسبات بیان کرد. در ادامه،آقای مظفری مدیرکل دفتر آموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور در سخنان خود به اهمیت آموزش در دیوان اشاره کرد و در خصوص چالش های آموزشی موجود در دیوان محاسبات، سند آموزش در افق 1400-1396 ، آزمون ارتقاء و انتصاب، تشریح روند شناسایی، گزینش و آموزش مدرسین دیوان محاسبات، تهیه و تدوین طرح بینا، کلیات سند راهبردی، اعمال تغییرات در شیوه آموزش های فنی و حسابرسی، انطباق دوره های آموزشی با نظام آموزشی کشور، سامانه جام و برگزاری آزمون های مجازی مطالبی را بیان کرد. در پایان جلسه، آقای حمیدرضا بیش بهار مسئول سابق آموزش دیوان محاسبات استان تودیع و حکم انتصاب آقای مجتبی شهرکی محمدی به عنوان مسئول جدید آموزش دیوان محاسبات در استان به وی ابلاغ شد.

/ /